فروشگاه

۳گیگ ترافیک مصوبه۲۶۶ 3گیگ ترافیک مصوبه266
۶۵,۴۰۰ ریال
خرید
توجه : مشترک محترم : این سرویس فقط ویژه شهر بشرویه است در قیمت نهایی ۹% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه شده است
۵ گیگ ترافیک مصوبه ۲۶۶ 5 گیگ ترافیک مصوبه 266
۹۸,۱۰۰ ریال
خرید
توجه : مشترک محترم : این سرویس فقط ویژه شهر بشرویه است در قیمت نهایی ۹% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه شده است
۱۰گیگ ترافیک مصوبه۲۶۶ 10گیگ ترافیک مصوبه266
۱۸۵,۳۰۰ ریال
خرید
توجه : مشترک محترم : این سرویس فقط ویژه شهر بشرویه است در قیمت نهایی ۹% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه شده است